મન પર માનવીનો કાબૂ એટલે વિકાસ…
માનવી પર મનનો કાબૂ એટલે વિનાશ..!!

Advertisements