પરમાત્મા સદા ભક્તના હૃદયમંદિરમાં રહે છે અને પોતાના પ્રિય ભક્ત સાથે હંમશા વાર્તાલાપ કરે છે.
– સ્વામી રામદાસ

Advertisements