આંગણમાં તુલસી ,એ ભારતીય સંસ્કૃતિ છે. ને મોઢામાં “તુલસી”(તમાકુ) એ સંસ્કૃતિની વિકૃતી છે……

Advertisements