બીજાં લોકો શું કરે છે એની પર તમારો કોઈ કન્ટ્રોલ હોતો નથી. તમારી પાસે માત્ર એટલો જ કન્ટ્રોલ છે કે તમે શું કરો છો.

Advertisements